Voetjes op de Vloer

Kinder- en Jeugdtherapie

Algemene voorwaarden

Registraties

Voetjes op de Vloer is opgericht door kindercoach en kinder- en jeugdtherapeut Carla G. Withaar en ingeschreven onder nummer 51339862 bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

In het AGB-register is de praktijk ingeschreven onder code 90-52860. De AGB-code van zorgverlener Carla Withaar is 90-044137.

Toestemming

Voor de begeleiding van een kind of jongere onder de 18 jaar is de toestemming vereist van (alle) gezagdragenden (doorgaans ouders danwel verzorgers). Er zal na de intake bij aangaan van verdere behandeling hiertoe een handtekening worden gevraagd.

Bij aangaan van de behandeling wordt toestemming gevraagd aan kind/jongere en ouders/verzorgers voor het maken van video-opnames van de sessies. Deze opnames worden uitsluitend door mijzelf (Carla Withaar) gebruikt ten behoeve van een zorgvuldige nabewerking van de sessie en ter verbetering van mijn eigen functioneren. Mogelijk zal incidenteel toestemming gevraagd worden enige opnames ook in mijn eigen intervisie met beroepsgenoten in te brengen, wederom ter verbetering van mijn eigen functioneren. Zonder uw toestemming worden dus nooit opnames gemaakt en gemaakte opnames worden nooit zonder uw toestemming gebruikt. Alle opnames worden na bovenstaand gebruik gewist.

Voor overleg met derden in het belang van het kind/de jongere, wordt altijd toestemming gevraagd aan de gezagdragende ouders/verzorgers.

Consult

De ouder/verzorger dient tijdens de kindsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Bij jongeren kan hiervan in overleg worden afgeweken.

Een consult voor kinderen duurt maximaal 1 uur, daarna is er even kort de gelegenheid voor de ouders/verzorgers om te zien wat het kind heeft gedaan.

Kort overleg, telefonisch of per E-mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Langere overleggen kunnen worden beschouwd als consult. Dit zal door mij dan vooraf met u  worden besproken.

Ten behoeve van de voortgang van het kind/ de jongere kan Voetjes op de Vloer tussentijdse bespreking met ouders voor noodzakelijk houden. Voor deze gesprekken worden kosten in rekening gebracht (zie onder ‘tarieven’).

Er is geen wachtruimte. Dit betekent dat kinderen door ouder/verzorger  gebracht worden en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer opgehaald. Bij veel te laat danwel veelvuldig te laat ophalen, behoudt Voetjes op de Vloer zich het recht voor de extra tijd in rekening te brengen.

Betaling

Voor de sessies met kinderen en jongeren, de oudergesprekken en eventuele telefonische consulten of e-mail consulten ontvangt u van Voetjes op de Vloer een factuur, naar keuze digitaal danwel op papier. Deze dient gewoonlijk binnen twee weken te worden betaald. Gebeurt dat niet dan zal Voetjes op de Vloer een betalingsherinnering sturen. Indien daarop binnen 8 dagen nog niet aan de  betalingsverplichting is voldaan, is Voetjes op de Vloer gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten in rekening te brengen. Wanneer 8 dagen na de tweede herinnering nog niet is betaald, volgt inschakeling van een incassobureau.

Bij betalingsachterstand is Voetjes op de Vloer gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

Voor de betaling van de facturen zijn de gezagdragende ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk. Voor eventuele vergoeding door verzekeraars danwel verantwoording naar PGB-verstrekker is Voetjes op de Vloer niet aansprakelijk. Wel zal zij zich inspannen ouders/verzorgers hierin te ondersteunen.

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij niet (tijdig) afzeggen moet ik een deel van de kosten in rekening brengen in verband met de gereserveerde tijd. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per E-mail of door de voicemail in te spreken.

Overig

Bij lichamelijke klachten adviseert Voetjes op de Vloer eerst een arts te raadplegen.